Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
26.
26.
27.
28.
29.
30.
01.
02.
27.
03.
16:00
Bonn
04.
05.
06.
Vortrag
18:00
07.
08.
09.
28.
10.
11.
Tzom Tammuz  
12.
13.
14.
15.
16.
29.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
30.
24.
Rosh Chodesh Av  
25.
26.
27.
28.
29.
Shabbat Hazon  
30.
31.
31.
01.
Tish'a B'Av  
02.
03.
04.
05.
Shabbat Nachamu  
06.
32.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.